Güncel Konular
İslam alemi darmadağın oldu. Osmanlı’nın yıkılışından sonra bir daha bir araya gelemedik. İslam âlemi, ulusal sınırlar içerisinde adeta açık hava hapishaneleri gibi hapsoldu. Yerli işbirlikçi uşaklar tarafından hem sömürüldü hem de zulüm edildi.  Müslümanlar ümmet tasavvurlarını kaybettiler. Tam yüzyıldır 57...
Bizler; dünyaya neden geldiğimizi, nasıl gitmemiz gerektiğini, gittiğimizde nelerle karşılaşacağımızı bilmeyen insanlardık… İşlediği günahıyla övünen, hafif bir iyilik yapsak bin bir riya ile onu günah yapmayı başaran, niyetimizin çıkarımıza karıştığı insanlardık. Herkes gibi akıntıda sürüklenip gidiyorduk bizler de işte… Sonra...
“Hakk’ı söyleme konusunda sultan dâhil hiç kimseden korkma!” İlimde, İbadette, Takva’da zirve ve en büyük İmam anlamında İmamı Azam olarak tanınagelmiştir; Hanefi Mezhebinin imamıdır. “Fıkıh ilmini sistematik hale getirip bütün dünyevî meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam...
“Âlem buğday ben saman, Herkes yahşi ben yaman!” Şâhımız Nakşibend Hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu” olarak anılan tarikatı, “Nakşibendî” yapan kolbaşı, veliler serdârı bir büyük zâttır. Adı Muhammed Bahâuddin b. Muhammed, nisbesi el-Buhârî. Buhârâ yakınındaki Kasr-ı ârifân’dan. Burasının eski adı...
İmam Nevevî, İslâm tarihinde en önde gelen fıkıh âlimlerindendir. Hicrî 7. asrın hadîsçilerinden, meşhur İslâm hukukçularından ve Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. Bütün İslâm tarihi boyunca İslâm âlimlerinden en bilgili on isim zikredilecek olsa, İmam Nevevî bu seçkin on fukahanın içerisinde yer...
Hak ve hakikatin peşinde olan her adem oğlunun tanıdığı, sevgi ve derin muhabbet beslediği; edeben de olsa tüm tarikat silsilelelerinde adı geçen ümmetin dertli sultanlarındandır Rabbani Alim, Faziletli Şeyh Seydimiz Abdulkadir-i Geylani Hazretleri… Şanını bilmeyen yoktur neredeyse… Zira o bir...
Evliyânın büyüklerinden olup, adı Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderî, Tâcüddîn-i İskenderî isimleriyle tanınmış, meşhur olmuştur. Mâlikî mezhebi âlimlerinin ve Şâzilî tarîkatının büyüklerindendir. İbn-i Atâullah hazretleri, Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî ile Yâkût-i Arşî’den ilim öğrenip feyz ve bereketlerinden istifâde etti. Tasavvufta Ebü’l-Abbâs...
Zünnûn-i Mısrî Hazretleri devbir ilim adamı olmasının yanında kelimenin tam anlamıyla zahid mutasavvıf bir sûfîdir. İlk eğitimini Ahmim’de aldıktan sonra İslâmî ilimlerde derinleşme cihetine gitmiş; Mâlik b. Enes, Leys b. Sa’d, Süfyan b. Uyeyne gibi (Allah hepsinden razı olsun) büyük...
Mısır’da yaşamış büyük İslam âlimlerinden ve mutasavvıflardandır. Ömrünü İslam’a ve imana hizmete adamıştır. Şeriata bağlılığını, yaşantısıyla birleştirmiş ve ispat etmiş bir şahsiyet olarak dikkat çekmiştir. Kaynaklarda adı “İbrahim bin Abdülaziz ed-Desukî” olarak geçmektedir. Künyesi, “Burhaneddin İbrahim bin Ebi’l-Mecd Abdülaziz ed-Desukî”...
İmam Şâzilî (en bilinen adıyla İmam Ebu’l Hasan Şazeli) Hazretleri tasavvuf ve tarîkat tarihinde bilinen büyük mürşidler birisidir.. İmam Şâzelî Hazretleri, 593/1196 tarihinde dünyayı teşrif etmiş ve 63 yıl çok bereketli bir ömür sürmüştür. Neseb olarak Hazreti Hasan Efendimizin soyundan...
Kapak Dosyaları
Bizler; dünyaya neden geldiğimizi, nasıl gitmemiz gerektiğini, gittiğimizde nelerle karşılaşacağımızı bilmeyen insanlardık… İşlediği günahıyla övünen,...
“Hakk’ı söyleme konusunda sultan dâhil hiç kimseden korkma!” İlimde, İbadette, Takva’da zirve ve en büyük...
“Âlem buğday ben saman, Herkes yahşi ben yaman!” Şâhımız Nakşibend Hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu”...
İmam Nevevî, İslâm tarihinde en önde gelen fıkıh âlimlerindendir. Hicrî 7. asrın hadîsçilerinden, meşhur İslâm...
Hak ve hakikatin peşinde olan her adem oğlunun tanıdığı, sevgi ve derin muhabbet beslediği; edeben...
Sohbetler
İlmi talep eden kimselerden olun   “Ey Muhammed! De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur...
Allahu Zülcelâl a yeti kerimede şöyle buyuruyor: “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Kabirdeki ölü, suya batan...
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
Allah’a kulluk yapmak için varız! Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerin vazifesi, ancak...
Araştırma
Son yıllarda, Ramazan-ı Şerif geldiğinde, bizim olmayan bir gündem Müslümanlara dayatılmaya çalışılıyor. Dine en uzak...
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Kadın - Aile
“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik!...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını...
Tesettürün gayesi ve hikmesi   Tesettür kelime anlamı olarak “kapanmak, gizlenmek” anlamına gelir. Zaten İslam’a...
Bir kimse Allah’ın emirlerine aykırı bir şekilde giyinerek Allah’ın rızasını kazanamaz. Bu yazı Allah’ın rızasını...
Herkes yaşıyor diye sıradan düşünülebilir ama…   Ergenliğe geçişle birlikte hem vücutta hem de düşünce...
Güncel Konular
İslam alemi darmadağın oldu. Osmanlı’nın yıkılışından sonra bir daha bir araya gelemedik. İslam âlemi, ulusal...
Bizler; dünyaya neden geldiğimizi, nasıl gitmemiz gerektiğini, gittiğimizde nelerle karşılaşacağımızı bilmeyen insanlardık… İşlediği günahıyla övünen,...
“Hakk’ı söyleme konusunda sultan dâhil hiç kimseden korkma!” İlimde, İbadette, Takva’da zirve ve en büyük...
“Âlem buğday ben saman, Herkes yahşi ben yaman!” Şâhımız Nakşibend Hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu”...
İmam Nevevî, İslâm tarihinde en önde gelen fıkıh âlimlerindendir. Hicrî 7. asrın hadîsçilerinden, meşhur İslâm...
Hak ve hakikatin peşinde olan her adem oğlunun tanıdığı, sevgi ve derin muhabbet beslediği; edeben...
Gönül Dünyamız
İlmi talep eden kimselerden olun   “Ey Muhammed! De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (Zümer; 9)   Kesir b. Kays radıyallahu anhu şöyle anlatır: “Mescid-i Dimeşk’te Ebu Derda radıyallahu anhunun yanında...
Kimseye söylemediğimiz, gönlümüzün derûnunda sakladığımız sırlar vardır. Başkasının bilmediğinden emin olduğumuz bu esrarı, bir gün muhatabımızın ağzından duyarsak ne hallere gireriz, hiç düşündünüz mü?   Gizledikleri işleri Fahr-i Cihan efendimizden özellikle saklayan, fakat  bu hallerini kendilerine Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin...
İnsan dünyaya bir defa gelir. Kendisine verilen yaşama fırsatını iyi veya kötü bir şekilde kullanır, sonra da bu âleme veda edip gider. Bu kaidenin istisnası yoktur. Şüphesiz akıllı insan, kendisine bu bir defa, evet, sadece bir defa sunulan hayat ve...
Sünnet ne demektir? Ehl-i Sünnet Nedir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve Hz. Peygamber’i hayatta örnek edinen ve onun sünnetine göre hayatına yön veren demektir. Bu ifadeyi biraz açmak için, önce Sünnet nedir? Bunun üzerinde durmamız gerekmektedir.  ...
Mevlânâ Hazretleri, tevbe ederek, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan kötü hasletlerden kurtulma vazifesini sürekli aksatan kimselerin hallerini hikaye tarzında nefis bir tarzda şöyle tasvir eder: “Tatlı sözlü, fakat sert huylu adamın biri yol üstüne dikenli çalı dikmişti. Yoldan geçenler onu...
Kur’an en doğru yola iletir Ramazan denilince ilk akla gelen oruç, sonrasında da tilavet-i Kur’an’dır. Hiç şüphesiz, zihinlerde böyle yer bulmasının nedeni, hayat kitabımız olan Kur’an’ın, Ramazan ayı itibariyle nazil olmaya başlamasındandır. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle beyan ediliyor: “Ramazan...
Allahu Zülcelâl a yeti kerimede şöyle buyuruyor: “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu O’ndan başka açacak (kaldıracak)olan kimse yoktur! Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun ih sânını geri çevirecek kimse de yoktur! (O,) bunu (bu ihsânını) kullarından dilediğine...
Akşam yaklaşınca, Rabbinin emri ile nefsine dur diyerek, gün boyu arzularını dizginleyen mümin, oruçla nefsini terbiye etmekle birçok güzel haslete sahip olma ve ilahi emri yerine getirmenin sevinci ile iftarın gelmesini beklemeye başlar. Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi vesellem) şu (kudsi)...
Tesbih namazı ve hükmü Tesbih namazı, diğer namazlardan farklı olarak, kıraatle birlikte tesbih duasının da tekrarlanması suretiyle kılınan dört rekâtlık bir namazdır. Hanefî ve Şafiî mezhebine göre, tesbih namazı menduptur. Yani, yapılmaması bir sorumluluk gerektirmezken, yapılması halinde çok sevaptır. Âlim...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Kabirdeki ölü, suya batan ve kurtarılması için feryad eden kimse gibidir. Oğlundan, kardeşinden yahud her hangi bir dostundan gelecek duayı bekler. Bu dua imdadına vardığında, kendisi için dünya ve...
VİDEO GALERİ
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun fütüvvet neş’esini benimseyen Nakşbendîlik’te de hizmet konusu tasavvufî eğitimin usûllerinden biri olarak önem arzetmektedir. Kaynaklarda...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Şeriatla tasavvufu ayırmaya kalkışanlar; ‘Bilin ki tasavvuf şeriattan ayrı değildir!’ Tasavvuf, Kur’an ve sünneti tüm...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem diye anılan Kanuni Sultan Süleyman; mimaride, günümüz teknolojisi ile bile yapılmaya cesaret edilemeyen eserlerin sahibi...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını korumamaları, yani birbirlerini aldatmalarıdır. Bu tür şeytani yollara tevessül edenler çok şeylerini kaybedebilirler. En başta...
Dünyanın öbür ucunda bulunan bir insanla anlık konuşmak, belge ve bilgi paylaşmak basit bir hale...
Eskiler, bahar gelmesinden önce havaya, suya, toprağa cemreler düştüğüne inanırlarmış. Zemheri geçip, cemreler birer birer düştü mü artık, kışın hükmünün kalmadığını düşünürlermiş. Yakacaklar bitmeden, ambardaki zahireler tükenmeden, cemreye kavuştukları zamansa...